P o z v á n k a na 02. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

Starosta obce TIMORADZA


P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

02. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční

dňa 15.04.2019 (pondelok) o 18:00 hod.

na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce
Timoradza
3. Schválenie čerpania z rezervného fondu
4. Diskusia
5. Záver

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce