01. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

01. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční

dňa 31.01.2019 (štvrtok) o 16:00 hod.

na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie žiadosti o prenájom bytu
3. Prejednanie upozornenia prokurátora ohľadom VZN č. 2/2013
4. Ponuka tlačových produktov firiem CBS a TAJMS
5. Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca
6. Schválenie zmeny osobného vozidla starostu obce na účel služobných ciest
8. Diskusia
9. Záver

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce