24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

 ktoré sa uskutoční

dňa 10.08.2018 (piatok)  o 17:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Voľba hlavného kontrolóra
  3. Schválenie predaja časti obecného pozemku
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

                                   Ing. Juraj Krajčík

                 starosta obce