Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Timoradza

Obec Timoradza podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. 120/2018 zo dňa 28.06.2018 predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Timoradza, a to :

Parcela č. C 1793/5 v katastrálnom území Timoradza vyčlenená z parcely č. E 1793/106 podľa geometrického plánu č. 36319830-002/14 zo dňa 21.01.2014. za kúpnu cenu 3,00€/m2 (tri eurá za jeden meter štvorcový), čo pri celkovej prevádzanej výmere 31m2 predstavuje kúpnu cenu 93,00 €, Anne Bohúnovej, Timoradza 102, 956 52.

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú dané tým, že:

1. Predmetná parcela je dlhodobo súčasťou dvora kupujúcej.
2. Predmetný pozemok užívajú dlhodobo.

Návrh na predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Timoradza, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2018 o 17:00 hod .

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Timoradza dňa: 26.07.2018

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce Timoradza