22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční

dňa 16.03.2018 (piatok)  o 17:00 hod.

v  kultúrnom dome v Timoradzi.

 

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018
 3. MAS – investičné aktivity
 4. Zberné miesto (Zberný dvor)
 5. Umiestnenie stavby od Slovak Telekom, a.s. na obecnom pozemku.
 6. Reklamácia bytov – zastupovanie v právnej veci
 7. Kúpa pozemku od TSK
 8. 1. návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2018
 9. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017
 10. Majetkové priznania starostu obce a hlavného kontrolóra obce Timoradza
 11. Dolný koniec – vysoká hladina spodnej vody
 12. Rôzne
 13. Záver

 

                                   Ing. Juraj Krajčík

                 starosta obce