Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

 

 

Obec Timoradza ako dotknutá obec podľa §6 ods. 5 zákona týmto zverejňuje informácie o oznámení o strategickom dokumente – Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č. 1

 

Občania môžu do tohto oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Timoradzi počas úradných hodín.

 

Oznámenie je verejnosti prístupné od 09.02. 2018 po dobu 14 dní.