Vykurovacie obdobie – upozornenie

Vážení občania,
vykurovacie obdobie, tak ako po iné roky, aj teraz kladie zvýšené požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri prevádzkovaní tepelných spotrebičov a komínov. Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návodoch na použitie jednotlivých spotrebičov, požiadavky na bezpečnú prevádzku komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z.z. Táto vyhláška však rieši aj požiarnu bezpečnosť palivových spotrebičov v tých prípadoch, keď chýbajú príslušné ustanovenia v návode na použitie alebo keď tento návod chýba celý.

Vyhláška stanovuje požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri inštalácii a používaní tepelných spotrebičov na tuhé, kvapalné i plynné palivo, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania, ďalej technické podmienky výstavby dymovodov a komínov a požiadavky na kontroly, čistenie a preskúšanie komínov. Pretože práve vykonávanie pravidelných kontrol a čistení komínov sú najfrekventovanejšou požiadavkou, dovoľujeme si Vás s ňou opätovne podrobnejšie oboznámiť.
Počas celej prevádzky komína je potrebné vykonávať pravidelne jeho kontrolu a čistenie. Lehoty sú závislé od menovitého tepelného výkonu spotrebiča, ktorý je na tento komín pripojený a od druhu paliva.
Podľa menovitého tepelného výkonu spotrebiča sa rozdeľujú spotrebiče do dvoch skupín: spotrebiče s výkonom do 50 kW (kilowattov) a spotrebiče s výkonom nad 50 kW.
Kontroly a čistenie komínov, na ktoré sú pripojené spotrebiče s výkonom do 50 kW na tuhé a kvapalné palivá, sa vykonávajú raz za štyri mesiace. Raz za šesť mesiacov sa vykonávajú kontroly a čistenie nevyvložkovaných komínov, na ktoré sú pripojené spotrebiče na plynné palivá s výkonom do 50 kW. Ak je komín vyvložkovaný, kontrolu a čistenie je potrebné vykonať raz za dvanásť mesiacov.
Kontroly a čistenie komínov, na ktoré sú pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá s výkonom nad 50 kW, sa vykonávajú raz za dva mesiace. Kontroly a čistenie komínov s pripojenými spotrebičmi na plynné palivá s výkonom vyšším ako 50 kW sa vykonávajú raz za šesť mesiacov.
Čistenie a kontrolu komínov môže vykonávať osoba, ktorá má vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Napriek tomu, že vyhláška nepovažuje za potrebné, aby tieto úkony vykonávali kominári, odporúčame všetkým aspoň raz za rok vykonanie čistenia a kontroly komína zveriť do rúk kominárom. Preskúšanie komína však musí vykonať vždy len kominár.
Ten, kto vykoná čistenie, kontrolu a preskúšanie komína je povinný vydať majiteľovi alebo prevádzkovateľovi komína potvrdenie o vykonaní kontroly a čistení komína po ich ukončení alebo musí urobiť zápis do denníka čistenia a kontroly komína s dátumom vykonania kontroly alebo čistenia komína spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala. Majiteľ je povinný potvrdenie o kontrole a čistení komína na požiadanie predložiť obci (kontrolným skupinám vykonávajúcim preventívne požiarne kontroly) alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor.
V prípadoch, keď už nie je možné komín od usadených sadzí vyčistiť obvyklým spôsobom, vykonáva sa jeho vypaľovanie. Vypaľovanie komínov môže vykonať len kominár a to vždy za pomoci najmenej jednej ďalšej osoby a toto vypaľovanie musí majiteľ komína oznámiť obci.