Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Timoradza

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza, ktorým je 15. december 2017 o 17:00 hodine.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 30. novembra 2017 do 13.00 hod. na adresu:
Obec Timoradza
Timoradza 1
956 52
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Timoradza – neotvárať“.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
1. Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
– ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou
2. Ďalšie podmienky:
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
– bezúhonnosť
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje,
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza,
f) informáciu o tom, či ku dňu konania volieb kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzavretý na 10% úväzok pracovného času.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 01.01.2018.

V Timoradzi, dňa 27.10.2017