19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce TIMORADZA

 

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

 ktoré sa uskutoční

dňa 26.09.2017 (utorok)  o 17:00 hod.

   na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa nezávislého audítora
  3. Schválenie textu kroniky za rok 2016
  4. Diskusia
  5. Záver

                                   Ing. Juraj Krajčík

                 starosta obce