Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. upozorňuje občanov, že dňa 22.06.2017 od 08:00 do 11:30 bude v časti obce Timoradza prerušená dodávka elektrickej energie. Žiada občanov, aby urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadne vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy v zmysle §31 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení nezodpovedá.

Plánovaná odstávka elektriny bude na uliciach od družstva po Materskú školu a od RD Cibulových po RD Daniela Mikuša – ako je znázornené na mapke