Opatrenia na likvidáciu burín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje občanov na dodržiavanie ustanovení §§ 1-3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.